๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล-วัดทาเริงเปลือย  ชมเรือ ๙-๑๑ ฝพาย เรือน้ำเกลือ ๒๐ ฝีพาย เรือ ๑๐-๑๒ ฝีพาย และเรือ ๒๕-๓๐ ฝีพาย

คำสั่ง/ประกาศ ภายในเทศบาล
หนังสือราชการภายในเทศบาล
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายสุวรรณ พฤคณา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสะอาด
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
สมาคมพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองคาย
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
การท่องเที่ยว
สสส
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สำนักงาน กกต.จังหวัดบึงกาฬ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีวิ